Visie

Doelstelling
Wij willen de kinderen op onze school begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, creatieve volwassenen, waarin respect voor de ander een centrale plaats inneemt.
Wij gebruiken daarbij ons pedagogisch project als uitgangspunt.
Van ouders verwachten wij dat zij, ongeacht hun levensovertuiging, deze schoolvisie respecteren en dit naar eigen mogelijkheden mede gestalte geven.

Pedagogisch project
1. De gemeenteschool staat open voor iedereen en weigert elke sociale en/of economische selectie.
Zij beoogt een gelijke bezorgdheid voor alle kinderen, ongeacht hun sociaal of cultureel milieu.
2. De gemeenteschool is bij uitstek een ontmoetingsoord, een sociaal milieu, een plaats waar men leert, waar men samen spreekt, samen speelt, waar men het leven met alle andere kinderen deelt.
Zij bevordert het sociaal bewustzijn en sociale vaardigheden.
Zij leert kinderen positieve relaties met andere kinderen op te bouwen en zich niet te laten beïnvloeden door negatieve groepsdruk.
3. De gemeenteschool eerbiedigt alle breedmenselijke filosofische, ideologische en godsdienstige
opvattingen. Zij brengt respect bij voor het anders zijn van anderen en voor het leefmilieu. Ze is een school waar verdraagzaamheid en zelfstandigheid in de hand gewerkt worden. Ze verrijkt zich door de uitwisseling van en de confrontatie van verschillende ideeën en overtuigingen.
4. De gemeenteschool staat dicht bij de burger en is democratisch. Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Overijse. De school spant zich in om tegemoet te komen aan de verantwoorde doelstellingen van gemeentebestuur en ouders op het vlak van opvoeding en onderwijs voor de kinderen.
5. De gemeenteschool eerbiedigt de rechten van het kind.
Zij heeft aandacht voor de affectieve, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.
6. Het welzijn naar geest en lichaam van elk kind wordt gestimuleerd door de kinderen te helpen een positief zelfbeeld te realiseren. Dit gebeurt door bewustmaking van de eigen mogelijkheden en het bijbrengen van vaardigheden om die mogelijkheden ten volle te leren benutten.
7. De gemeenteschool bevordert de kritische zin, de zin voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid. Zij moedigt de creativiteit van het kind aan.
8. De gemeenteschool helpt een goede leermethode te verwerven en heeft aandacht voor remediëring van kinderen met leermoeilijkheden.
9. In het onderwijs worden nieuwe technologieën gebruikt.
10. De school volgt de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Regering.

Uitgangspunten
De school komt zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen.
Het streven is, dat elk kind dat onze school verlaat zich op elk moment, op elk gebied zal kunnen inpassen en handhaven op zijn of haar niveau.
De school probeert het onderwijs zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Dit betekent dat ons onderwijs zich aanpast aan de ontwikkeling van kinderen.
Er wordt een sfeer geschapen, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt, zich aanvaard weet door de anderen en zelf medeleerlingen accepteert als mensen met dezelfde rechten en plichten.
Regels en regelmaat zorgen voor voldoende ruimte en aandacht voor elk kind.
De school hecht grote waarde aan het zelfstandig leren werken binnen een groep. Het is belangrijk dat het kind zich kritisch durft op te stellen, met respect voor het standpunt van een ander.

Prioriteiten
De school heeft een opvoedende en een onderwijzende taak.
Het opvoeden van een kind tot een volwaardig lid van de samenleving is een gezamenlijke taak van ouders, begeleiders en leerkrachten. Eerstgenoemden blijven hier vanzelfsprekend altijd eindverantwoordelijk voor.
Kerntaak van een school is de kinderen toerusten met voldoende kennis en vaardigheden, zodat ze aansluiting kunnen vinden bij het voortgezet onderwijs en een basis hebben om naast het voortgezet onderwijs goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Een ander streven van de school is werk maken van de 'Totale Persoonlijkheidsontwikkeling' van elk kind.
Niet allen het cognitieve aanbod moet verzorgd worden maar we moeten ook werk maken van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de fysische ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling van het kind. Deze 4 aspecten moeten ook harmonisch aan bod komen.

De wet schrijft voor dat de leerlingen aan het einde van de basisschool moeten voldoen aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Deze doelen omschrijven de eisen waaraan per vakgebied moet worden voldaan en zijn terug te vinden op http://www.ovsg.be

Zorgverbreding
Als school willen wij zoveel mogelijk zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd voor alle kinderen even vlekkeloos. Het kan zijn dat er zich problemen voordoen die van cognitieve aard zijn, kinderen hebben moeite om zich de leerstof eigen te maken of vinden juist alles veel te gemakkelijk. Er kan ook sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek. Creativiteit en fysische ontwikkeling worden ook nauwlettend in het oog gehouden.

Wanneer wij signaleren dat er hulp geboden moet worden, kunnen wij het volgende doen:
- Collegiale consultatie: met collega' s praten over het gesignaleerde probleem. Hoe moet je dit kind benaderen? Welke hulp staat nog tot onze beschikking?

- Raadplegen van de zorgcoördinator: deze kan steun bieden bij het zoeken naar de juiste materialen, eventueel advies geven bij manier van aanpak en relaties leggen naar derden (deskundigen). Zij is ook verantwoordelijk voor de procedures die gevolgd worden bij de aanvraag van externe hulp. Tevens onderhoudt zij contacten met instanties buiten de school, zoals schoolbegeleidingsdienst CLB en scholen voor speciaal basisonderwijs.

-Inschakelen van de taakleerkracht of de logopediste. Zij verzorgen de ‘Remedial Teaching': extra leerhulp van korte of middenlange duur op individueel niveau of in kleine niveaugroepen. Al naar gelang het probleem waarmee een leerling te maken heeft, bieden we hulp aan door de gepaste persoon.

-Leerlingenbespreking: meermaals houden wij op school een leerlingenbespreking. Met meerdere collega' s worden problemen besproken. We adviseren elkaar, we bekijken samen of alle mogelijkheden zijn geprobeerd. De bespreking vindt plaats o.l.v. de zorgcoördinator.

-MDO-gesprekken (multi-diciplinair overleg). De medewerker van het CLB die onze school begeleidt, komt regelmatig op school. Met haar kunnen leerkrachten gesignaleerde problemen bespreken. Het kan zijn dat daaruit voortvloeit dat nader onderzoek en/ of observatie nodig is. Op deze gesprekken worden de ouders ook uitgenodigd.

Uiteraard worden ouders op de hoogte gesteld wanneer een leerkracht meent dat de ontwikkeling van een kind aanleiding tot extra zorg geeft. U als ouder moet bovendien toestemming geven voor een eventueel onderzoek of alternatieve aanpak. Andersom is uiteraard ook mogelijk: u als ouder signaleert dat uw kind zich in de thuissituatie duidelijk anders gedraagt dan gebruikelijk. Overleg met de leerkracht kan resulteren in scherpere observaties op school om eventuele problemen beter te kunnen plaatsen.

Onze school beschikt ook nog over 18 lestijden GOK (gelijke onderwijskansen) en 6 lestijden TNN (thuistaal niet Nederlands). Deze extra lestijden maken het mogelijk om deze doelgroepleerlingen nog beter te begeleiden.

-Verwijzing. Helaas komt het voor dat wij als school, ondanks de extra hulp die geboden is, toch niet in staat zijn een kind langer optimaal te begeleiden. Dan kan het advies gegeven worden uw kind door te verwijzen naar het buitengewoon basisonderwijs waar wij als school, via de zorgcoördinator, goede relaties mee onderhouden.

Leerlingvolgsysteem(L.V.S.)
Om de leerweg van de kinderen efficiënt te kunnen volgen moeten er uiteraard gegevens verzameld en genoteerd worden. Deze gegevens kunnen variëren van resultaten op het gebied van taalontwikkeling tot b.v. een rapport van een schoolbegeleidingsdienst. Om eventuele stagnaties in de ontwikkeling van een kind zo snel mogelijk te kunnen signaleren, noteren wij meermaals per schooljaar gegevens, resultaten en vorderingen op het gebied van alle schoolse vaardigheden(taalontwikkeling, rekenontwikkeling e.d.). Deze registratie vindt plaats vanaf de 1 ste kleuterklas.
Ook houden wij van de kinderen de sociaal-emotionele ontwikkeling scherp in de gaten. Gebruikte observatielijsten, eventuele rapporten van externe instanties worden opgenomen in het persoonlijk leerlingendossier. Dit dossier kunnen we dan bij eventuele leerlingenbesprekingen in het team, of met u als ouder, gebruiken. Gezien de privacy- gevoelige informatie in de dossiers, bevinden deze zich in een afgesloten lokaal in onze school. Op vraag kan het LVS op school ingekeken worden.
Het 6 de leerjaar neemt deel aan de OVSG-toetsen. Deze methode van onafhankelijke toetsen geeft ons een betere kijk op:
- het onderwijs op onze school (rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat, wereldoriëntatie en begrippen) in vergelijking met andere scholen. (objectief)
- de door onze school gebruikte methodes.
- de door ons gebruikte didactiek.
- ons evaluatiesysteem

Met de gegevens die wij door het gebruik van de ‘methode-onafhankelijke toetsen' verzamelen en de resultaten van ons LVS proberen wij ons onderwijs, daar waar nodig, bij te sturen. De gegevens van de afgenomen toetsen worden op school bewaard. Wilt u de gegevens betreffende uw kind inzien dan is dat altijd mogelijk.